Taslamalar

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komiteti halkara guramalary bilen bilelikde aşakdaky taslamalary ýerine ýetirýär:

  1. Türkmenistanda Monreal Teswirnamasynyň ýerine ýetirilmeginiň institusional güýjüni ýokarlandyrmak we GHFU ulanyşykdan tapgyrlaýyn ýok etmek”, 4-nji Faza
  2. Türkmenistanda milli we ýerli derejelerde daýhan hojalyk ulgamynda howanyň üýtgemegi bilen bagly ýüze çykýan meselelere jogap çäreler
  3. “Türkmenistanyň gurak sebitlerinde oba hojalygy bilen meşgullanýan ilatyň howanyň täsiri bilen bagly durmuş-ykdysady ýagdaýlarynyň durnuklylygyny üpjün etmek”
  4. Howanyň üýtgemegine uýgunlaşma hökmünde ýerli ilatyň durmuşyny gowulandyrmak üçin Amyderýa zolagynyň ýer we tokaý baýlyklaryny dolandyrmaga ekoulgamlaýyn çemeleşmek.