Döwlet Komiteti

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti daşky gurşawy goramak we ýer gatnaşyklary babatda alnyp barylýan döwlet syýasatyny durmuşa geçirýär, şeýle hem ýer serişdeleriniň rejeli peýdalanylyşyna we goralşyna döwlet gözegçiligini amala aşyrýar.

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komitetiniň merkezi diwanyna Daşky gurşawy goramak, Ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak, Halkara gatnaşyklary we meýilnamalaşdyryş, Ýer serişdeleri, Buhgalteriýa hasabaty we maliýe müdirlikleri hem-de Döwlet ekologiýa gözegçiligi we ygtyýarnamalar, Ekologiýa seljermesi, Ýer serişdelerinden peýdalanmak we ýer gurluşygy bölümi, Ýer kadastry we geomaglumat tehnologiýalar ulgamyny dolandyryş, Ýer gözegçiligi we ýerleriň ýagdaýyna syn etmek, Gurluşyk we hojalyk işleri we Işgärler we hukuk taýdan üpjün ediş bölümleri girýär.

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komitetiniň garamagynda aşakdaky golasty edaralar bar: 5 sany welaýat daşky gurşawy goramak müdirlikleri, Hazar ekologiýa gözegçilik gullugy, Ekologiýa gözegçiligi gullugy, 9 sany döwlet goraghanalary, Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty, Tokaý hojalygy müdirligi, “Alemgoşar” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, Tokaý tohumçylyk we tebigy seýilgähleri gorag inspeksiýasy, “Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak” žurnaly, Aşgabat şäher we 5 sany welaýat ýer serişdeleri müdirlikleri, “Türkmenýertaslama” döwlet taslama instituty, onuň garamagyndaky Toprak öwreniş ekspedisiýasy (Aşgabat ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasy, Türkmenabat ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasy, Mary ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasy we Daşoguz ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasy) .

 

  • Döwlet tebigy goraghanalary

    Häzirki wagtda Türkmenistanda 9 sany tebigy goraghana, 16 sany çäkli tebigy goraghana, goraghanalaryň gorag zolaklary, köp sanly tebigy ýadygärlikler hereket edýärler. Olaryň umumy meýdany 2 152 360 gа bolup, ýurduň umumy meýdanynyň 4,4% eýeleýär…